Odvody do sociálnej poisťovne

+ pridať k obľúbeným

Sociálne poistenie


Sociálne poistenie

Sociálne poistenie ja základný pilier sociálneho zabezpečenia občanov krajiny. Na Slovensku je tento druh odvodov povinný. Úlohou odvodov do Sociálnej poisťovne je uchrániť obyvateľstvo pred rôznymi rizikami v živote a zabezpečiť rozdelenie príjmov národného hospodárstva.

Poľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa sociálne poistenie delí konkrétne na tieto poistné odvody:Nemocenské poistenie

Tento druh poistenia tvorí druh dávok, ktoré majú krátkodobý charakter a financované sú systémom priebežného financovania z finančných zdrojov, ktoré platí zamestnávateľ alebo samostatne zárobková osoba.

Dôchodkové poistenie

Tento typ poistenia slúži na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia. Okrem toho jeho úlohou je finančne zabezpečiť občana štátu, ak v prípade dlhodobých zdravotných problémov nedokáže vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

Úrazové poistenie

Tretí z piatich pilierov sociálneho poistenia slúži na poistenie zamestnanca v prípade poškodenia zdravia, úmrtia alebo z dôvodu pracovného úrazu na pracovisku.

Garančné poistenie

Ďalší typ poistenia slúži na sociálne poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zo strany zamestnávateľa a na uspokojenie finančných nárokov zo strany zamestnanca. Okrem toho slúži na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do fondu príspevkov na starobné a dôchodkové poistenie.

Poistenie v nezamestnanosti

Už podľa názvu je jasné načo konkrétne tento typ sociálneho poistenia slúži. Poistenie v nezamestnanosti je druh poistenia pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti. Ako sme spomínali odvody do Sociálnej poisťovne sú povinné. Ak však v prípade, že platiteľ odvodov neuhradí včas sumu, Sociálna poisťovňa si podľa zákona nárokuje každý deň navýšiť penále z dlžnej sumy a to vo výške 0,05%. Výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne je v roku 2013 stanovená na sumu 130 euro, výška maximálnych zas na sumu cca 1300 euro mesačne.