Dane - Daňové úrady SR

+ pridať k obľúbeným

Dane - Daňové tlačivá na stiahnutie


Dane

Daň je povinná zákonom určená podmienka, ktorú musia opakovanie odovzdávať právnické alebo fyzické osoby štátu v presne určenej výške. Samotné dane sa rozdeľujú na niekoľko kritérií podľa, ktorých ich rozlišujeme.

Štátne dane, ktoré musí odvádzať každý občan (PO aj FO) štátu, rozdeľujeme v Slovenskej republike na nepriame (DPH, spotrebné dane) a priame dane (daň z príjmov, daň z nehnuteľností, či z motorových vozidiel).


Nepriame dane

Nepriame dane sa podľa kritéria delia na DPH a spotrebné dane. Daň z pridanej hodnoty je povinný platiť vždy konečný spotrebiteľ a to v celkovej cene nákupného tovaru. Platiteľ dane si môže zo svojej daňovej povinnosti odpočítať časť dane, ktorú zaplatí dodávateľovi za dodávku tovaru alebo služby pri nákupe. Samotná daň z pridanej hodnoty sa týka domáceho (tuzemského) a taktiež aj zahraničného tovaru, ktorý si platiteľ dane objednal. Povinnosť platenia DPH sa okrem toho týka aj rôznych služieb, avšak niektoré z nich sú od tejto daňovej povinnosti oslobodené (rozhlasové a televízne služby). Spotrebné dane sú dane z vína, liehu, piva, tabaku, či rôznych palív. Túto daň musí podľa zákona odvádzať fyzická a aj právnická osoba, ktorá s týmto druhom tovaru obchoduje. Výška spotrebnej dane sa líši a mnoho krát aj mení.

Priame dane

Už podľa názvu je zrejmé, že tento druh daní sa týka všetkých daňových poplatníkov. Medzi priame dane radíme daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb. Daňové priznania k dani z príjmov sa musí každoročné podávať na miestny daňový úrad (podľa miesta bydliska) a to najneskôr do 31.marca daného roka. Avšak nie všetky osoby sú povinné podávať daňové priznania. Povinnosť odvádzania dane sa odvíja od výšky príjmu občana republiky. Okrem toho daňové priznanie môže napríklad podať zamestnávateľ za zamestnanca podniku, či už štátneho alebo súkromného.